ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน :
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม22313328,8611,163,172.15
1การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ19172,464124,000.00
2การแปรรูปอาหาร463610,274740,663.71
3ขนส่งและการบิน745470.00
4ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ724310.00
5ยานยนต์สมัยใหม่31810.00
6อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ211530.00
7ไม่สามารถจัดกลุ่มได้1357214,911298,508.44
8การแพทย์ครบวงจร1000.00
9ดิจิตอล3000.00