ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน :
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม39720683,40542,188,936.02
1ดิจิตอล1000.00
2การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ20135,2192,490,118.12
3การแปรรูปอาหาร251812,1531,571,086.77
4การแพทย์ครบวงจร1110912,500.00
5ขนส่งและการบิน22103,193103,129.04
6ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ1337400.00
7ยานยนต์สมัยใหม่19136,4762,898,948.28
8อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ1064,955488,909.91
9เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ315,402882,178.82
10ไม่สามารถจัดกลุ่มได้28314145,15833,742,065.08