ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน :
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม97438,7971,691,611.19
1การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ512240.00
2การแปรรูปอาหาร18154,123935,342.85
3ขนส่งและการบิน219762,400.00
4ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ1035040.00
5ยานยนต์สมัยใหม่72535107,119.00
6ไม่สามารถจัดกลุ่มได้51213,314586,749.34
7ดิจิตอล2000.00
8เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ1000.00
9อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ1000.00