ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน :
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม1286410,0672,674,199.40
1การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ16101,140324,396.70
2การแปรรูปอาหาร7597965,362.60
3ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ30182,327232,182.81
4ยานยนต์สมัยใหม่33942365,960.28
5อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ311460.00
6ไม่สามารถจัดกลุ่มได้65274,5331,686,297.01
7ขนส่งและการบิน1000.00
8ดิจิตอล3000.00