ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน :
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม1019674265,139340,889,226.54
1ดิจิตอล3000.00
2การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ826124,60110,775,760.76
3การแปรรูปอาหาร34248,0631,563,194.95
4การแพทย์ครบวงจร1117198,500.00
5ขนส่งและการบิน37215,0775,879,369.86
6ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ35185,402837,170.00
7ยานยนต์สมัยใหม่19917574,80528,366,768.94
8อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ18124,3271,418,205.95
9เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ131021,538227,546,073.85
10ไม่สามารถจัดกลุ่มได้597352121,15564,404,182.23