ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน :
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม28212040,1376,094,656.23
1การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ116798262,694.96
2การแปรรูปอาหาร26188,3422,169,879.57
3การแพทย์ครบวงจร3144257,275.03
4ขนส่งและการบิน1661,305259,487.18
5ดิจิตอล5140.00
6ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ23102,798520,000.00
7ยานยนต์สมัยใหม่631,419239,627.20
8อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ71980.00
9เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ33433500.00
10ไม่สามารถจัดกลุ่มได้1827124,4982,585,192.29