ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน :
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม92519,3936,000,120.21
1ขนส่งและการบิน1000.00
2ดิจิตอล2000.00
3การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ544496,538.04
4การแปรรูปอาหาร973,4355,567,034.81
5ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ6238812,154.40
6เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ11500.00
7ไม่สามารถจัดกลุ่มได้68375,071414,392.96