ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน :
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม133468,311666,975.47
1ดิจิตอล4000.00
2ยานยนต์สมัยใหม่1000.00
3เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ1000.00
4การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ621580.00
5การแปรรูปอาหาร1391,943281,390.12
6ขนส่งและการบิน833620.00
7ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ2091,72121,542.00
8อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ423250.00
9ไม่สามารถจัดกลุ่มได้76213,802364,043.35