ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน :
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม50194,162803,485.49
1ดิจิตอล3000.00
2ยานยนต์สมัยใหม่1000.00
3การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ423460.00
4การแปรรูปอาหาร32811565,455.79
5ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ411500.00
6อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ862,032148,029.70
7ไม่สามารถจัดกลุ่มได้27882390,000.00