ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน :
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม527312103,69325,469,499.86
1ดิจิตอล1000.00
2การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ624216,0412,420,051.96
3การแปรรูปอาหาร33194,5531,558,574.14
4การแพทย์ครบวงจร321,697507,493.40
5ขนส่งและการบิน36142,545761,881.65
6ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ1492,9431,071,223.00
7ยานยนต์สมัยใหม่634520,9247,278,883.43
8อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ251810,2893,012,954.04
9เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ3140.00
10ไม่สามารถจัดกลุ่มได้28716244,6978,858,438.24