ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน :
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม69235,525917,141.29
1ดิจิตอล2000.00
2ขนส่งและการบิน1000.00
3การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ322760.00
4การแปรรูปอาหาร1141,53796,483.02
5ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ1261,817530,418.14
6ยานยนต์สมัยใหม่22732138,191.00
7ไม่สามารถจัดกลุ่มได้3891,163152,049.13