ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2567

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม รวม สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียน สท.1 สถานประกอบการที่ไม่ได้ขึ้น สท.1
จำนวน
ทั้งสิ้น(แห่ง)
จำนวนที่เข้า
มายื่น(แห่ง)
จำนวนพนักงานที่
ผ่านการรับรอง (คน)
ค่าใช้จ่ายที่
รับรอง(บาท)
จำนวน
ทั้งสิ้น(แห่ง)
จำนวนที่เข้า
มายื่น(แห่ง)
จำนวนพนักงานที่
ผ่านการรับรอง (คน)
ค่าใช้จ่ายที่
รับรอง(บาท)
จำนวน
ทั้งสิ้น(แห่ง)
จำนวนที่เข้า
มายื่น(แห่ง)
จำนวนพนักงานที่
ผ่านการรับรอง (คน)
ค่าใช้จ่ายที่
รับรอง(บาท)
รวม 20,378 12,167 3,787,917 1,109,543,770.19 18,351 11,962 3,773,121 1,090,652,765.15 2,027 155 12,291 15,568,835.15
1 การแปรรูปอาหาร 1,422 1,065 481,779 119,959,509.32 1,371 1,053 476,574 114,665,504.60 51 6 4,881 4,361,788.78
2 การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 1,266 867 205,735 53,116,197.67 1,196 854 204,872 52,353,432.29 70 8 354 243,320.76
3 การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 1,968 987 290,926 97,524,596.12 1,772 975 290,227 97,212,810.98 196 8 616 311,030.84
4 อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 613 388 249,780 35,695,934.52 567 386 249,728 35,578,056.02 46 2 52 117,878.50
5 ยานยนต์สมัยใหม่ 913 737 242,736 113,337,859.95 868 732 242,567 113,185,659.95 45 5 169 152,200.00
6 ดิจิทัล 270 148 37,797 17,041,683.43 227 137 37,428 16,773,814.85 43 8 331 267,868.58
7 เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 211 98 32,963 43,896,076.22 188 93 32,918 43,836,547.96 23 3 18 0.00
8 การบินและโลจิสติกส์ 998 612 181,048 41,571,569.13 916 601 180,881 41,194,180.48 82 7 134 295,064.30
9 การแพทย์ครบวงจร 133 98 23,568 6,251,976.88 127 97 23,537 6,251,976.88 6 1 31 0.00
10 หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
11 ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ 12,584 7,167 2,041,585 581,148,366.95 11,119 7,034 2,034,389 569,600,781.14 1,465 107 5,705 9,819,683.39ลำดับที่ รับรองหลักสูตร ประเมินเงินสมทบ รายละเอียดจำแนกตาม 10กลุ่มอุตสาหกรรม
หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้าอบรม จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน
การรับรองจากนายทะเบียน
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่
+สาขา)
จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ จำนวนสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียน สท.1 จำนวนแห่งของสถานประกอบการที่มา
ยื่นประเมินเงินสมทบปี 2564
จำนวนเงินสมทบปี 2564 จำนวนแห่งของสถานประกอบการที่มา
ยื่นประเมินเงินสมทบปี 2565
จำนวนเงินสมทบปี 2565
รวม 3,400,0004,043,3293,787,79712,7311,109,543,770.1918,35115,60113,964,878.7515,98460,253,839.48
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ324,000330,820324,4521,114106,344,883.391,4671,271630,750.861,3032,815,650.07
2สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี4,7007,6597,486461,331,782.63484234,057.534690,331.20
3สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี250,000266,891255,0961,01380,425,042.511,2241,0931,067,402.971,1293,960,662.55
4สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี18,00023,63922,7201361,742,239.50140123196,943.26131404,335.45
5สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา80,00095,73095,64228611,032,420.8829125932,902.56269289,148.39
6สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น25,00026,36226,3591244,453,825.0713812610,479.2413238,334.68
7สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี7,6009,7079,6985211,372,790.62706260,950.326482,334.23
8สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์7,00014,31914,317601,163,485.43776924,676.927445,313.20
9สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก4,80010,1139,828462,753,394.29544911,155.32505,756.40
10สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง7,0007,0637,063391,073,492.5471693,088.0071118,080.00
11สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี14,60027,21527,0671455,526,893.8518116843,381.80174373,085.56
12สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา50,00052,02452,02119117,527,012.0325722424,758.62236453,517.73
13สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร1,564,8001,578,7111,408,0353,913379,938,900.007,2405,6338,757,448.025,60437,902,870.51
14สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี160,000217,224210,41163366,561,008.16779741463,092.327641,973,427.76
15สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา150,000175,273170,48541338,632,921.30507478213,764.28471594,671.54
16สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม35,00043,33642,0423247,525,926.41561511468,620.385391,570,174.45
17สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง120,000221,763194,310697144,202,925.77754658618,157.787093,309,582.92
18สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี6,50013,44213,4026112,571,501.10696617,690.766775,571.20
19สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่27,00042,11841,02919311,269,957.4429728074,655.47290410,267.48
20สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย4,0006,0775,70443244,889.85696717,352.7266367,022.15
21สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต13,00029,84329,8431751,778,444.0932930368,601.09312312,464.28
22สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช6,0007,6177,59271258,250.4583756,911.048074,390.40
23สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี2,5003,3023,30222116,561.7026252,245.902637,112.56
24สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา1,8004,8194,81921463,408.793937338.043720,664.00
25สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส5501,0721,0591592,555.0016112,366.28140.00
26สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี99,180117,469111,02236949,491,915.01532459135,584.11514690,014.78
27สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร100,000224,340212,46263246,811,576.17823734508,982.857392,344,795.48
28สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี42,00044,83944,47020310,782,160.8925020478,879.95229186,074.40
29สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา80,00080,35280,34635119,222,895.62416376155,715.15387639,194.10
30สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี50,00080,05779,55020222,327,441.7219717525,014.96188382,405.03
31สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว2,0003,3783,35719613,612.8518177,436.88170.00
32สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี2,5007,3597,320261,772,811.5832310.00320.00
33สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 ตราด3,0007,1957,187136,537,395.6822220.00220.00
34สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี10,50015,85915,708811,724,909.95938323,212.088969,175.20
35สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี8,00010,76510,395692,798,471.0674669,953.02675,904.00
36สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์10,50016,09816,098583,590,377.3860568,719.165866,715.20
37สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์6,00012,33312,333516,851,253.5046430.00430.00
38สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ1,5002,6282,627231,064,040.6030238,789.042520,073.60
39สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด6,00011,79011,697233,149,821.7638320.00350.00
40สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร9602,4482,37412714,169.2320190.00190.00
41สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม20034334330.0043338.0440.00
42สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย1,5001,5931,5931252,701.0017170.00170.00
43สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก2,5004,7454,59327127,040.2251420.00470.00
44สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง7001,4121,412160.0021180.00200.00
45สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่4,0006,2516,08451687,633.82827223,437.447791,512.00
46สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์2,0004,4624,451241,053,815.182723225.36240.00
47สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร3,5005,0284,842321,956,068.5431276,422.7628106,272.00
48สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท2,5003,5173,51725288,077.0024224,084.67240.00
49สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ4,0005,0024,99417759,126.8419180.00170.00
50สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร3,0008,7848,308361,674,953.62383510,840.943791,512.00
51สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง6,50011,93311,894531,160,192.61696217,813.586833,322.18
52สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก2,1404,0043,91720346,201.32282327,043.202557,268.80
53สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน120183175232,310.00330.0030.00
54สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ3501,1511,15150.00550.0050.00
55สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา4001,2911,21750.00990.0097,084.80
56สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา2,5003,3713,37132701,860.00434110,141.204211,020.80
57สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง6501,3161,3161024,850.001299,174.449590.40
58สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร1,4004,1644,16313940,440.3016130.00150.00
59สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม1,6004,1353,96417162,939.8322202,478.962020,073.60
60สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร1,1001,1861,18374,280.70870.0070.00
61สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี10,00020,51620,48559729,164.4046443,155.04440.00
62สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน20,00045,28744,405875,053,348.9392885,295.969156,678.40
63สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร6002,6062,59717138,141.381917150.24180.00
64สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล1,1002,4992,4999265,462.5314133,718.441314,550.40
65สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม3,5006,2975,973231,327,254.7431283,267.72298,265.60
66สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี3,0004,8174,81722206,511.3823223,718.442225,977.60
67สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์3,0006,5266,29336514,032.87352710,366.56310.00
68สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย4001,3521,35210304,209.6717150.00140.00
69สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู1,3502,8782,66514552,185.4013102,704.3211590.40
70สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ40075475220.00330.0030.00
71สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์1,5004,9024,85111495,209.0516133,831.12160.00
72สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี1,5002,6472,64610937,720.661190.0090.00
73สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง1,3002,0172,01714390,315.281414112.68140.00
74สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์3,6008,6208,596211,745,097.0323220.00220.00
75สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย1,3003,7813,72316824,069.861313225.36130.00
76สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่8009109108231,190.2314142,253.60140.00
77สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ00000.00000.0000.00
78สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ00000.00000.0000.00
79สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์00000.00000.0000.00การให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน (ไม่ใช่ลูกจ้าง)

ลำดับที่ หน่วยงาน จำนวนผู้เข้ารับการฝึก (นายทะเบียนให้ความเห็นชอบแล้ว) จำนวนผู้สำเร็จการฝึก (ที่นายทะเบียนรับทราบแล้ว)
รวม 70,6472,312
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 671126
2สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี 30
3สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 6318
4สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี 150
5สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา 310164
6สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น 219113
7สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี 60
8สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 20
9สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 00
10สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง 00
11สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 810
12สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 900
13สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร 62,5521,355
14สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 62837
15สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 1,286125
16สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม 179116
17สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง 42145
18สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี 180
19สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 6134
20สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย 4613
21สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 1028
22สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช 1210
23สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี 00
24สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา 00
25สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 00
26สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี 1,2460
27สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร 2689
28สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี 860
29สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา 43046
30สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี 2054
31สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว 00
32สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี 140
33สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 ตราด 00
34สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี 42
35สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี 1560
36สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์ 70
37สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์ 240
38สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ 00
39สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด 30
40สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร 50
41สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม 30
42สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย 50
43สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก 00
44สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง 00
45สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ 580
46สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ 100
47สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 50
48สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท 00
49สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 290
50สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร 230
51สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง 80
52สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก 00
53สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน 3295
54สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ 20
55สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา 50
56สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา 00
57สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง 00
58สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร 30
59สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม 20
60สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร 20
61สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี 151
62สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 2722
63สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร 110
64สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล 00
65สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 00
66สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี 00
67สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ 40
68สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย 10
69สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 00
70สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ 00
71สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ 60
72สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี 00
73สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง 00
74สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ 10
75สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย 150
76สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ 119
77สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน 00
78สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 00
79สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 00
80สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 00
81สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 00
82สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล 00
83สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ 00
84กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก 00
85กองพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 00
86กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ 00
87สถาบันพัฒนาบุคลากรการเชื่อม 00