ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม77173,964162,939.83
1การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ5117718,276.00
2การบินและโลจิสติกส์3000.00
3การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ1000.00
4การแปรรูปอาหาร125995144,663.83
5ดิจิทัล1000.00
6ยานยนต์สมัยใหม่118170.00
7อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ311200.00
8ไม่สามารถจัดกลุ่มได้5191,8550.00