ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม815369111,02249,491,915.01
1การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ73148,6434,406,460.21
2การบินและโลจิสติกส์22133,9661,474,376.92
3การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ31152,6091,528,148.61
4การแปรรูปอาหาร38153,365551,754.64
5การแพทย์ครบวงจร751,014191,122.42
6ดิจิทัล221411,30610,450,171.67
7ยานยนต์สมัยใหม่734260.00
8อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ10360592,797.00
9เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ412559,528.26
10ไม่สามารถจัดกลุ่มได้60128679,06330,737,555.28