ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2567

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม1738115,7081,724,909.95
1การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ2691,89273,203.52
2การบินและโลจิสติกส์53592,512.14
3การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ12442868,867.50
4การแปรรูปอาหาร33225,6761,125,460.64
5ยานยนต์สมัยใหม่1000.00
6ไม่สามารถจัดกลุ่มได้96437,653454,866.15