ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2567

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม50235,9731,327,254.74
1การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ4129012,662.87
2การบินและโลจิสติกส์52810.00
3การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ11804479,558.18
4การแปรรูปอาหาร19112,695835,033.69
5ดิจิทัล1000.00
6เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ1000.00
7ไม่สามารถจัดกลุ่มได้1982,1030.00