ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2567

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม75244,4511,053,815.18
1การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ4169410,294.09
2การบินและโลจิสติกส์2000.00
3การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ32447123,118.35
4การแปรรูปอาหาร16102,598781,939.47
5ดิจิทัล1000.00
6อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ1000.00
7เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ1000.00
8ไม่สามารถจัดกลุ่มได้4711712138,463.27