ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2567

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม51163,723824,069.86
1การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ624366,983.66
2การบินและโลจิสติกส์2000.00
3การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ3246646,000.00
4การแปรรูปอาหาร841,197565,318.39
5อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ1000.00
6ไม่สามารถจัดกลุ่มได้3181,624205,767.81