ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2567

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม55519341,02911,269,957.44
1การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ109386,0801,250,467.61
2การบินและโลจิสติกส์3071,799237,025.28
3การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ26121,67637,600.00
4การแปรรูปอาหาร49256,6672,172,779.04
5การแพทย์ครบวงจร3110614,621.03
6ดิจิทัล64912476,498.86
7ยานยนต์สมัยใหม่96561184,310.19
8อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ1351,317154,897.01
9เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ532620.00
10ไม่สามารถจัดกลุ่มได้3059221,6496,741,758.42