ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม55232,6271,064,040.60
1การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ51200.00
2การบินและโลจิสติกส์21591,205.61
3การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ21122105,037.22
4การแปรรูปอาหาร1081,365610,578.12
5ไม่สามารถจัดกลุ่มได้36121,061347,219.65