ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม1365816,0983,590,377.38
1การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ34172,241101,079.10
2การบินและโลจิสติกส์313560.00
3การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ212311,000.00
4การแปรรูปอาหาร30199,0631,086,480.96
5อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ1000.00
6ไม่สามารถจัดกลุ่มได้66204,2072,401,817.32