ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2567

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม33142,017390,315.28
1การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ312150.00
2การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ11750.00
3การแปรรูปอาหาร422670.00
4อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ11640.00
5เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ117227,000.00
6ไม่สามารถจัดกลุ่มได้2381,324363,315.28