ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2567

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม43020344,47010,782,160.89
1การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ1435070.00
2การบินและโลจิสติกส์25102,149142,557.00
3การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ22142,4201,245,130.08
4การแปรรูปอาหาร31175,387917,077.20
5การแพทย์ครบวงจร111600.00
6ยานยนต์สมัยใหม่17132,5621,243,561.49
7อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ1061,86818,000.00
8เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ2000.00
9ไม่สามารถจัดกลุ่มได้30813929,4177,215,835.12