ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2567

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม50017529,8431,778,444.09
1การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ27312319,420616,717.06
2การบินและโลจิสติกส์11000.00
3การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ6345534,670.55
4การแปรรูปอาหาร1344220.00
5ดิจิทัล4000.00
6ยานยนต์สมัยใหม่1000.00
7ไม่สามารถจัดกลุ่มได้192459,5461,127,056.48