ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2567

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม94943,9131,408,035379,938,900.00
1การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ976391160,45372,228,573.08
2การบินและโลจิสติกส์523257102,80320,017,132.70
3การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ35613524,6942,501,174.61
4การแปรรูปอาหาร48816273,06310,282,046.78
5การแพทย์ครบวงจร98579,9031,347,323.92
6ดิจิทัล24412124,4315,861,592.11
7ยานยนต์สมัยใหม่1454812,0893,896,660.72
8อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ2468622,7507,030,021.01
9เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ1705518,4295,574,869.42
10ไม่สามารถจัดกลุ่มได้62482,601959,420251,199,505.65