ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม82368,3081,674,953.62
1การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ52493,200.00
2การบินและโลจิสติกส์5335113,500.00
3การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ851,261213,373.30
4การแปรรูปอาหาร21114,9371,264,730.32
5ยานยนต์สมัยใหม่112060.00
6เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ1000.00
7ไม่สามารถจัดกลุ่มได้41141,504180,150.00