ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม152529,69811,372,790.62
1การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ13688519,620.00
2การบินและโลจิสติกส์921648,500.00
3การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ1111850,991.00
4การแปรรูปอาหาร2061,600148,927.98
5ดิจิทัล1000.00
6ยานยนต์สมัยใหม่2000.00
7อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ1000.00
8ไม่สามารถจัดกลุ่มได้105376,93111,144,751.64