ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม26213622,7201,742,239.50
1การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ946370.00
2การบินและโลจิสติกส์10418037,140.19
3การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ24131,45928,448.41
4การแปรรูปอาหาร57407,542468,039.32
5การแพทย์ครบวงจร11310.00
6ดิจิทัล2000.00
7ยานยนต์สมัยใหม่31810.00
8อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ213420.00
9ไม่สามารถจัดกลุ่มได้1547212,4481,208,611.58