ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม55224,817206,511.38
1การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ511500.00
2การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ315640.00
3การแปรรูปอาหาร3224278,908.64
4ดิจิทัล1000.00
5ยานยนต์สมัยใหม่11460.00
6อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ872,10762,257.74
7ไม่สามารถจัดกลุ่มได้34101,70865,345.00