ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2567

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม92274,593127,040.22
1การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ1024204,485.98
2การบินและโลจิสติกส์2000.00
3การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ2000.00
4การแปรรูปอาหาร8220569,747.00
5ดิจิทัล3000.00
6ยานยนต์สมัยใหม่11310.00
7อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ1000.00
8ไม่สามารถจัดกลุ่มได้65223,93752,807.24