ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม50193,357613,612.85
1การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ31371119,693.31
2การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ1149689,325.90
3การแปรรูปอาหาร616180.00
4ยานยนต์สมัยใหม่1000.00
5อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ1000.00
6เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ1112439,000.00
7ไม่สามารถจัดกลุ่มได้37151,748365,593.64