ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2567

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม32612526,3594,453,825.07
1การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ2382,3471,075,797.87
2การบินและโลจิสติกส์1767830.00
3การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ11653828,030.23
4การแปรรูปอาหาร38205,8831,371,523.35
5การแพทย์ครบวงจร3116350,545.87
6ดิจิทัล2000.00
7ยานยนต์สมัยใหม่6388643,459.03
8อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ83238127,649.53
9เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ213490.00
10ไม่สามารถจัดกลุ่มได้2167715,1721,756,819.19