ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม157435,704244,889.85
1การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ2776070.00
2การบินและโลจิสติกส์1132141,222.43
3การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ6427010,800.00
4การแปรรูปอาหาร187992100,451.12
5ดิจิทัล1000.00
6อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ426250.00
7เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ1000.00
8ไม่สามารถจัดกลุ่มได้89202,996132,416.30