ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม62218,5961,745,097.03
1การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ61204567,696.99
2การบินและโลจิสติกส์22810.00
3การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ526050.00
4การแปรรูปอาหาร1065,705295,313.74
5การแพทย์ครบวงจร111940.00
6ดิจิทัล1000.00
7เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ1000.00
8ไม่สามารถจัดกลุ่มได้3691,807882,086.30