ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2567

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม33020279,55022,327,441.72
1การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ851,525190,248.00
2การบินและโลจิสติกส์1852,302453,316.08
3การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ31185,5741,673,071.11
4การแปรรูปอาหาร181211,1413,018,928.36
5การแพทย์ครบวงจร11110.00
6ยานยนต์สมัยใหม่322911,5182,384,380.22
7อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ24156,0961,658,095.79
8เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ41830.00
9ไม่สามารถจัดกลุ่มได้19411641,30012,949,402.16