ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม19541,114324,452106,344,883.39
1การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ984114,1661,966,388.64
2การบินและโลจิสติกส์1447821,5644,235,848.98
3การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ1419621,4265,347,300.80
4การแปรรูปอาหาร1258234,79913,064,619.12
5การแพทย์ครบวงจร993,2632,535,965.64
6ดิจิทัล411610.00
7ยานยนต์สมัยใหม่15111858,19734,217,827.59
8อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ442416,265573,731.11
9เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ145518623,036.00
10ไม่สามารถจัดกลุ่มได้1224660154,09343,780,165.51