ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม708910231,190.23
1การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ812517,022.00
2การบินและโลจิสติกส์2000.00
3การแปรรูปอาหาร5174187,900.00
4อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ1000.00
5เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ1000.00
6ไม่สามารถจัดกลุ่มได้53658536,268.23