ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม50253,517288,077.00
1การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ311500.00
2การบินและโลจิสติกส์4324119,725.00
3การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ41600.00
4การแปรรูปอาหาร941,019261,368.00
5อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ11300.00
6ไม่สามารถจัดกลุ่มได้29152,0176,984.00