ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2567

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม75732442,0427,525,926.41
1การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ33523612,688.20
2การบินและโลจิสติกส์1533020.00
3การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ94517,966935,139.06
4การแปรรูปอาหาร1126513,6513,331,497.75
5การแพทย์ครบวงจร84330110,377.52
6ดิจิทัล2000.00
7ยานยนต์สมัยใหม่10535251,284.11
8อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ1991,414256,473.08
9เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ52196192,443.40
10ไม่สามารถจัดกลุ่มได้45918017,5952,636,023.29