ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2567

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม1716014,3171,163,485.43
1การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ1841,3430.00
2การบินและโลจิสติกส์23101,16982,907.99
3การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ846900.00
4การแปรรูปอาหาร23125,995497,705.89
5ดิจิทัล3000.00
6ยานยนต์สมัยใหม่41470.00
7อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ5000.00
8เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ1121782,300.00
9ไม่สามารถจัดกลุ่มได้86284,856500,571.55