ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม62172,597138,141.38
1การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ31700.00
2การบินและโลจิสติกส์3000.00
3การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ323162,749.08
4การแปรรูปอาหาร7354244,188.00
5อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ2000.00
6ไม่สามารถจัดกลุ่มได้44111,66991,204.30