ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม178717,592258,250.45
1การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ1151,454100,647.55
2การบินและโลจิสติกส์62880.00
3การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ14101,1537,265.00
4การแปรรูปอาหาร1443804,680.00
5ดิจิทัล31420.00
6ยานยนต์สมัยใหม่1000.00
7อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ3000.00
8ไม่สามารถจัดกลุ่มได้126494,475145,657.90