ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2567

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม136516,084687,633.82
1การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ62252,273254,153.84
2การบินและโลจิสติกส์41470.00
3การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ1371,126362,862.52
4การแปรรูปอาหาร926490.00
5เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ311090.00
6ไม่สามารถจัดกลุ่มได้45151,88070,617.46