ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม149469,8282,753,394.29
1การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ1661,650491,038.56
2การบินและโลจิสติกส์11581984,653.42
3การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ641,34997,955.33
4การแปรรูปอาหาร1232,1141,147,825.67
5การแพทย์ครบวงจร1000.00
6ดิจิทัล1000.00
7ยานยนต์สมัยใหม่1183641,877.74
8อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ1000.00
9ไม่สามารถจัดกลุ่มได้100273,060890,043.57