ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม83366,293514,032.87
1การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ8443249,133.00
2การบินและโลจิสติกส์21480.00
3การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ1000.00
4การแปรรูปอาหาร1162,429316,042.10
5อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ1000.00
6ไม่สามารถจัดกลุ่มได้60253,384148,857.77