ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม1171633210,41166,561,008.16
1การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ74245,383590,187.85
2การบินและโลจิสติกส์53286,6901,309,827.61
3การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ75467,0832,040,056.26
4การแปรรูปอาหาร1187338,66614,392,105.30
5การแพทย์ครบวงจร1294,112400,414.68
6ดิจิทัล6140.00
7ยานยนต์สมัยใหม่463410,4554,693,698.83
8อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ543428,0884,243,755.11
9เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ1271,165323,713.52
10ไม่สามารถจัดกลุ่มได้721377108,76538,567,249.00