ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2567

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม54121,59352,701.00
1การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ62130850.00
2การบินและโลจิสติกส์4000.00
3การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ111640.00
4การแปรรูปอาหาร7443041,756.00
5อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ213600.00
6ไม่สามารถจัดกลุ่มได้34450910,095.00