ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2567

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม1856113,40212,571,501.10
1การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ2481,74718,878.50
2การบินและโลจิสติกส์945580.00
3การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ861,36731,514.02
4การแปรรูปอาหาร2392,1663,209,238.52
5ดิจิทัล111383,738.91
6ยานยนต์สมัยใหม่5000.00
7อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ733200.00
8เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ111650.00
9ไม่สามารถจัดกลุ่มได้107296,9419,308,131.15