ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2567

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม33114527,0675,526,893.85
1การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ98456,4081,658,964.85
2การบินและโลจิสติกส์1581,232172,446.00
3การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ23174,912358,638.00
4การแปรรูปอาหาร40276,2541,340,597.00
5การแพทย์ครบวงจร1000.00
6ดิจิทัล1000.00
7ยานยนต์สมัยใหม่51506,000.00
8อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ1000.00
9เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ1000.00
10ไม่สามารถจัดกลุ่มได้146478,2111,990,248.00