ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนสถานประกอบการ
ที่มายื่นรับรองหลักสูตรฯ
(สนง.ใหญ่ +สาขา)
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่าน การรับรองจากนายทะเบียน จำนวนค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนอนุมัติ
รวม852311,6973,149,821.76
1การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ951,1170.00
2การบินและโลจิสติกส์3000.00
3การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ11460.00
4การแปรรูปอาหาร1133660.00
5ดิจิทัล1000.00
6อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ41780.00
7เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ1000.00
8ไม่สามารถจัดกลุ่มได้551310,0903,149,821.76